اخبار پزشکی

BMI

BMI چیست؟ نحوه محاسبه آن کدام است؟
نمایه توده بدن یا BMI  (Body Mass Index ) عددی است که بر اساس آن میزان لاغری و یا چاقی شخص مشخص می شود نه بر اساس وزن به تنهایی. نحوه محاسبه آن بر طبق فرمول زیر است. باید توجه داشت که وزن بر حسب کیلوگرم و قد برحسب متر باشد:
BMI= w/h2
 
وزن به کیلوگرم=w
قد به متر=h
عدد بدست آمده نمایه توده بدنی را مشخص می کند.
BMI  چه عددی باید باشد؟
 BMI   بدست آمده عددی است که با توجه به جدول زیر می توان میزان لاغری و چاقی را برآورد نمود.
BMI
 
کمتر از 18.5
لاغر
20 تا 24.9
متوسط
25 تا 29.9
اضافه وزن
30 تا 34.9
چاق درجه 1
35 تا 39.9
چاق درجه 2
40 و بیشتر
چاق درجه 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

پس BMI  بالاتر از 25 به عنوان اضافه وزن و شروع چاقی در نظر گرفته می شود. 


زمان انتشار: (3 سال قبل)