اخبار پزشکی

جراحی متابولیک


 
جراحي متابوليک

(Sleeved Duedeno-Ileal Interposition (S-D II
نقل و انتقال و جذب مواد غذايي تنها وظيفه روده کوچک ما نيست. هورمونهاي مختلفي بوسيله روده باريک ترشح ميشوند که همه آنها در سيستم متابوليسم ما نقش مهمي دارند، که باعث نقش حياتي روده کوچک در فرآيند جذب مي شود. براي همين موضوع روده کوچک هم در پيشرفت و هم در درمان ديابت نقش دارد. روده کوچک ما شامل سه بخش مي شود. روده اثني عشر، روده تهي و روده دراز. کل درازي روده باريک بين 450 سانتيمتر تا 600 سانتيمتر قابل تغييرست. روده اثني عشري اولين بخش از روده کوچک است که طول آن حدود 20-25 سانتيمتر است که از انتهاي ماهيچه باب المعده شروع مي شود اين قسمت، خروجي معده را به روده کنترل مي کند.
ژژنوم jejunum دومين بخش روده کوچک، چهل درصد آن را تشکيل مي دهد.
آخرين بخش روده، ileum است که شصت درصد روده کوچک را شامل مي شود و آن را به روده بزرگ متصل ميکند.
هدف از (Sleeved Duodeno-Ileal Interposition (S-D II تغيير مسير غذايي که مي بلعيم؛ است. به اين معنا که غذا زودتر به روده دراز تحويل داده شود. هدف ديگرآن، محافظت غذا از وارد شدن به اثني عشراست. اين روش جراحي به ما اين امکان را مي دهد که اختلالهاي هورموني را بطور خيلي موثري وارونه کنيم. جراحي (S-D II) با مسدود کردن دسترسي ميان اثني عشر و معده شروع مي شود. بايد توجه داشت در اين روش ماهيچه باب المعده نگه داشته مي شود. جداسازي روده اثني عشر از معده در حاليکه ماهيچه باب المعده حفظ ميشود؛ حذف اثني عشري Duodenal Exclusion، ناميده مي شود.
Duodeno-Ileal Interposition
در حين اين روش يک بخش از قسمت اول روده بزرگ ( روده اثني عشر يا ژژنوم) و يک بخش از قسمت آخر روده بزرگ جايگزين مي شود. اين قابل انجام از دو راه است
مداخله دادن ابتداي روده اثني عشري (منحرف شده)
مداخله دادن ابتداي روده تهي ( منحرف نشده)
By-Pass of Duodenum
بوسيله يک سوييچ اثني عشري مسير جريان صفرا تغيير داده ميشود. درنتيجه، تماس صفرا با غذا به تاخير افتاده باعث کاهش و کندي در جذب کالري شده و به طور کلي آن را دشوار مي کند. تماس صفرا با غذا طولانيتر شده و اين ميزان جذب را کمتر خواهد کرد. اين مسئله ممکن است باعث بروز اختلالات تغذيه اي شود، اما متابوليک بمراتب تاثير خيلي مهمي خواهد داشت. به دليل کنارگذاشتن اثني عشرهمه بيماراني که تحت اين عمل جراحي قرارمي گيرند اختلال تغذيه اي را تجربه خواهند کرد. موادمعدني و ويتامين کمکي براي باقي زندگي اين افراد ضروري خواهد بود.
Sleeved Duodeno-Ileal Interposition(S-D II): Intensity of Metabolic Effect
از بقيه عملهاي جراحي از نظر شدت تاثير قدرتمندتر است.اما مهمترين امتيازش اين است که اين روش باعث ايجاد هيچ اختلالي در جذب نميشود. دليلي که باعث برتري آن به ديگر روشها شده است. اين نتيجه محتمل است زيرا اين روش کل سيستم هورموني را بدون هيچ اختلال تغذيه اي، تحريک مي کند.
Sleeved Duodeno-Ileal Interposition (S-D II): Mechanisms of Metabolic Effect
GIP-1 
قطع دسترسي غذا به قسمت اول روده کوچک و اثني عشر: جلوگيري از عبورغذا از اثني عشر براي کنترل ديابت مزاياي زياي دارد که مهمترينشان مواد غذايي و آنزيم هاي جذب ديرتر مخلوط مي شوند که به اين معني است که جذب غذا بآهستگي اتفاق مي افتد. بستن مسير غذايي اثني عشر، ترشح هورموني به نام
(Gastrointestinal Polypeptide) و نيز کارايي اين هورمون را در اثني عشر افزايش خواهد داد. در واقع سطوح هورمون GIP-1 در بيماران ديابتي خيلي پايين نيست، اما در طول زمان بصورت سرکوبي يا کاهشي است.
2.
فراهم کردن دسترسي سريع غذا به روده بزرگ: وقتي غذاي خورده شده با صفرا مخلوط نشده و مستقيم از معده به روده بزرگ آمده، هورمون GIP- از روده بزرگ شروع به ترشح خواهد کرد. هورمون 1GIP-1 به درون جريان خون مخلوط مي شود و توليد سريع اين هورمون کنترل قند خون را به نحو چشمگيري آسانتر مي کند.
هورمون GIP -1 دو تاثير مهم دارد:
الف. افزايش توليد انسولين در پانکراس
ب. کاهش پايداري انسولين در خون و بافتها
تاثير مهم (S-D II)، سازماندهي مجدد هورمونهاي شاخص ميان مغزو روده کوچک است. با سپاس از اين تاثير، توقف هورمونهايي که باعث ايجاد انسولين مقاوم ميشوند را ممکن کرده و سطح قند خون شما ميتواند با مقدار کمتري از انسولين به حالت نرمال برگردانده شود. اين نتيجه بازدارنده هورموني يا بازدارنده غدد و اعصاب ناميده مي شود
http://8pic.ir/images/a7z3w8gyfo20byfn77ut.jpg
چرا Sleeve Gastrectomy اجرا مي شود؟
در مرحله اول (S-D II) حدودا نصف معده از درازاي طول برداشته مي شود. اين جراحي موثر منحصر به چاقي مفرط است دليلي  که با روش (S-D II) باهم انجام ميشوند، اين است که تاثير شديد جراحي ضد ديابت تقويت ميشود. اين بدين معني است که جراحي پوشش گاستروکتومي هدفي هورموني دارد.
قسمتي که ما در اسليو گاستروکتومي جدا مي کنيم نامش  Fundus(سطح بالايي معده) است که وظيفه ترشح هورمون گِرلين را بر عهده دارد. هورمون گِرلين حس گرسنگي را تحريک ميکند چيزي که هورمون گرسنگي هم ناميده ميشود. هنگامي که  Fundus برداشته مي شود سلولهاي اشتها  نيز حذف مي شوند و سطح گرسنگي در طول زمان کاهش پيدا ميکند. همچنين هورمون گرلين نقش حياتي در پايداري انسولين ايفا مي کند. بنابراين زمانيکه پوشش گاستروکتومي با (S-D II) انجام شود، کاهش مقاومت به انسولين را پشتيباني ميکند.
:نکات مهم
.
سطح گرلين کم مي شود – حس اقناع براي مدت طولانيتري ادامه پيدا ميکند
.
کاهش گرلين همزمان باعث کاهش مقاومت به انسولين ميشود
محدوديت کالري، به خاطر کاهش حجم معده
افزايش ترشح اين هورمون ، به دليل اينکه غذا زودتر به روده بزرگ ميرسد.
.
پانکراس را تحريک خواهد کرد وتوليد انسولين افزايش خواهد يافت GLP-1
.
انسولين پايدار را از بافت بدن ميزدايد GLP-1
.
حذف يا کاهش پايداري انسولين به معناي بهبودي علائم ديابت است
.
بيماريهاي وابسته به ديابت بهبود خواهند يافت
(Sleeved Jejuno-Ileal Interposition (S-J II
اين روش اساسا فرآيند جايگزيني آخرين بخش روده کوچک (ilelum) با قسمت مياني ژوژنوم است. طي جراحي از ماهيچه پيلور محافظت شده و اتصال اثني عشر به معده در اين مرحله بسته نميشود. غذا از اثني عشر رد شده مستقيما به روده بزرگ وارد ميشود. در طي اين جراحي اثني عشر دست نخورده باقي مي ماند و صفرا اجازه جريان بصورت نرمال را پيدا مي کند. گرچه غذا به فاصله کوتاهي پس از خوردن وارد روده بزرگ مي شود و هنوز بصورت کامل هضم نشده است، تحريک توليد هورمون حساس انسولين آغاز ميشود.
:S-J II vs. S-D II
اثرات متابوليک و برتريهاي آن
Sleeved Duodeno-Ileal Interposition نسبت به روش Sleeved Jejuno-Ileal Interposition از نظر شدت عمل موثرتر است. اما در حين S-J II آناتومي بدن به شکل بهتري حفظ ميشود.
 


زمان انتشار: (2 سال قبل)